Blog

ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Každý si môže vybrať zdravotnú poisťovňu podľa vlastného uváženia a taktiež ak je nato dôvod, každý z nás môže požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne. Ako pri zmene poisťovne postupovať, čo všetko je potrebné zohľadniť a aké povinnosti poistencovi z tejto konkrétnej zmeny vyplývajú?

Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné vždy k 1.1. nasledujúceho roka, na základe prihlášky, ktorá sa musí podať najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom príde k zmene poisťovne. Je potrebné vždy si skontrolovať všetky údaje pri vypĺňaní prihlášky. Ak nebudú všetky povinné údaje vyplnené, prihláška nebude spĺňať podmienky platnosti a nová poisťovňa vás nebude môcť poistiť. Nemusíte riešiť odhlásenie v predošlej poisťovni, je automatické na základe podanej novej prihlášky a jej prijatia. Vašou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od jej účinnosti (t.j. do 8. Januára 2021), v opačnom prípade vám môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu.

Akým spôsobom podať prihlášku?

Žiadosť je možné realizovať viacerými spôsobmi. Zvyčajne sa Žiadosť podáva telefonicky, osobne, cez online prihlášku na webe alebo poštou. Na webových stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní bývajú prihlášky k dispozícii v elektronickej podobe. Nezabudnite však prihlášku vlastnoručne podpísať!
Častým dôvodom prestupu do inej poisťovne býva napr. zmena lekára, ktorý nemusí mať vždy uzavretú zmluvu s vašou poisťovňou alebo napr. to, či vaša poisťovňa hradí plánovaný operačný zákrok alebo inú liečebnú procedúru. Taktiež majú veľký vplyv na výber zdravotnej poisťovne rôzne nadštandardné služby a bonusy, ktoré poisťovne ponúkajú svojím poistencom. Pri zmene zdravotnej poisťovne si treba vopred overiť, koľko zmluvných poskytovateľov má poisťovňa vo vašom regióne, ako dlho sa v nej čaká na potrebný zákrok a ako hospodári s vybraným poistným. Netreba postupovať unáhlene pri zmene zdravotnej poisťovne a je potrebné takúto zmenu dopredu zvážiť.

Ak už máte občiansky preukaz s elektronickým čipom, kartičku poistenca vám nevydajú. Od júla 2018 slovenské zdravotné poisťovne v zmysle platnej legislatívy nevydávajú klasické preukazy poistenca tým poistencom, ktorí vlastnia eID (občiansky preukaz s elektronickým čipom). Na Slovensku u lekára alebo v lekárni vám bude stačiť váš občiansky preukaz s čipom. Na požiadanie však vám zdravotné poisťovne môžu bez poplatku vydať európsky preukaz zdravotného poistenia.

Pre bližšie informácie sa poraďte s odborníkom, ktorý si s vami ochotne dohodne osobné stretnutie a nájdete spoločne ideálne riešenie. Taktiež vás informuje o všetkých výhodách a nevýhodách jednotlivých poisťovní. Zdravotné poistenie si môžete porovnať aj prostredníctvom Internetu.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top