Blog

Mladomanželská pôžička a podmienky jej nároku

Mladomanželské pôžičky poskytuje Štátny fond rozvoja bývania. O finančnú podporu na bývanie formou pôžičky môžu požiadať manželia, ktorý spĺňajú podmienky, ako je vek žiadateľa a jeho príjem. Žiadateľ nesmie mať nedoplatky na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a pod.

Kto môže pôžiadať o pôžičku?
Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.

Termín podania žiadosti
Termín podania žiadosti je od 15. 1. – 30. 9. príslušného kalendárneho roka. Žiadosť sa podáva písomne (všetky tlačivá sú dostupné na webe ŠFRB) prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Po overení pracovník Mestského úradu do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. Ten žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Podmienky získania mladomanželskej pôžičky
Maximálny príjem
Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť. Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný.

Minimálny príjem
Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok je 1,3 násobok životného minima domácnosti. Nie je možné preukazovať sa príjmom z prenájmu, z použitia diela, z umeleckého výkonu, príjmom z nakladania s obchodným majetkom daňovníka, príjmom z predaja podniku, v prípade ak sú to jediné príjmy žiadateľa.

Životné minimum platné do 30.6.2022 pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) je 370,18 €.

Podmienky poskytnutia a výska poskytovanej podpory
Výstavba alebo kúpa bytu (v bytovom, rodinnom, polyfunkčnom dome):
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 eur najdlhšie na dobu 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 % (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov).

Stavebná úprava bytu (v bytovom, rodinnom dome):
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 30 000 eur najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %.

Na aký účel môžu byť použité poskytnuté financie
Finančné prostriedky môžu byť použité na výstavba bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome. Na kúpu bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome. Na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti.

Spôsob čerpania
Čerpanie úverových prostriedkov :
30 % pri otvorení čerpacieho účtu bez dokladovania, pričom faktúry budú vydokladované do 6 mesiacov od otvorenia účtu. Po vydokladovaní môže žiadateľ čerpať zvyšných 70 % na základe doložených faktúr. Faktúry môžu byť datované najskôr ku dňu rozhodnutia o schválení žiadosti. Podmienky čerpania pôžičky budú uvedené v úverovej zmluve.

Bonus pri narodení dieťaťa
Mladomanželia môžu ŠFRB požiadať odpustiť 2 000 eur z pôžičky, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

Žiadateľ musí písomne požiadať fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru. V prípade, že úver bol poskytnutý na zaobstaranie bytu staršieho ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 eur.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top