Blog

Rast úverov na bývanie sa opäť zrýchlil a vzrástli aj ceny bývania, centrálna banka zostáva však pokojná

Rast úverov na bývanie sa opäť zrýchlil. Výrazne rástli aj ceny bývania. Napriek týmto trendom Národná banka Slovenska (NBS) považuje súčasné nastavenie hlavných limitov na poskytovanie úverov za adekvátne.

Analyzujú však potrebu úprav v nadväznosti na niektoré špecifické trendy.

Vývoj na trhu detailne monitorujú
Skúsenosti z minulých rokov podľa NBS ukazujú, že nadmerný rast úverov, zadlženosti domácností, ako aj cien nehnuteľností, môže priniesť viaceré systémové riziká. Výrazne rastie najmä citlivosť domácností na negatívny vývoj. Ekonomický pokles môže priniesť nárast objemu zlyhaných úverov. Na druhej strane, prudká korekcia na trhu nehnuteľností môže mať negatívny vplyv na bankový sektor.
NBS detailne monitoruje vývoj na trhu bývania, ako aj na trhu úverov a vyhodnocuje riziká, ktoré z toho vyplývajú pre banky a taktiež klientov.
Aktuálne trendy zatiaľ podľa nej neohrozujú stabilitu bankového sektora, ani výrazným spôsobom neoslabujú finančnú pozíciu a odolnosť domácností.

Klienti sú relatívne dobre odolní
Súčasné limity výraznou mierou podľa národnej banky prispievajú k vyššej odolnosti klientov, ako aj bánk v krízových situáciách. Zároveň aj detailná analýza úverov, ktoré boli v odkladoch počas pandémie, poukazuje na relatívne dobrú odolnosť klientov, ktorí vstupovali do krízy v súlade s limitmi stanovenými NBS.

Zvážia zavedenie rizikových váh
Ide najmä o rastúci podiel nových úverov na bývanie, ktorých maturita presahuje do dôchodkového veku, ako aj výrazný rast refinancovania úverov na bývanie s predlžovaním splatnosti úverov.

Ďalším trendom je pretrvávajúci pokles rizikových váh na hypotekárne portfólio v bankách využívajúcich IRB prístup (prístup založený na internom hodnotení).

NBS preto v súlade s odporúčaním Medzinárodného menového fondu zváži výhody a nevýhody zavedenia minimálnych rizikových váh pri úveroch na bývanie pri IRB bankách alebo aktivácie vankúša na krytie systémového rizika v dôsledku vývoja rizík súvisiacich s úvermi na bývanie.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top