Blog

Poznáte podstatu životného poistenia?

Životné poistenie už dávno nie je iba o tom kryť riziko smrti. Jeho podstatou je najmä náhrada straty príjmu v nepriaznivej životnej situácii, ktorá môže mať značný dopad na finančný rozpočet rodiny.  Ide o situácie, kedy je poistený v zlom zdravotnom stave či už dôsledkom úrazu alebo spôsobeným chorobou (napr. rakovina, infarkt), ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť až k trvalej invalidite.

Toto poistenie ako finančný produkt má svoj význam a úlohu najmä v situáciách, keď:

 • sú rodičia živiteľmi neplnoletých detí
 • rodinný rozpočet je príliš zaťažený pasívami
 • zárobková činnosť jedinca je úzko špecializovaná a plne podmienená bezchybným zdravotným stavom (športovci, chirurgovia, piloti,hudobníci…)

Uzavretiu životného  poistenia by malo predchádzať dôsledné zisťovanie a zohľadnenie vašich poistných potrieb. K uzavretiu poistnej zmluvy životného poistenia si zavolajte na pomoc profesionálneho poisťovacieho agenta.

Obzvlášť dôležité je v prípade nastavenia životného poistenia dbať na riziká:

 • trvalé následky úrazu
 • invalidita dôsledkom úrazu alebo choroby
 • závažné ochorenia – rakovina, infarkt, mozgová príhoda, slepota, hluchota, kóma
 • dlhodobá práceneschopnosť

K životnému poisteniu si môžete dojednať celý rad pripoisteníNajčastejšie z nich sú:

 • pripoistenie pre prípad smrti nad rámec hlavného životného poistenia.
 • úrazové pripoistenie pre prípad smrti, trvalých následkov, drobných úrazov, poúrazovej hospitalizácie, a podobne.
 • pripoistenie práceneschopnosti v prípade choroby alebo úrazu
 • pripoistenie kritických chorôb
 • pripoistenie invalidity 
 • pripoistenie chirurgického zákroku .
 • pripoistenie nezamestnanosti
Ako funguje životné poistenie?

Životné poistenie funguje na relatívne jednoduchom princípe. Poistný kmeň tvoria všetci, ktorí sa zapojili do poistenia a platia poistné. V prípade poistnej udalosti poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu tomu, komu sa stal úraz, postihla ho choroba alebo rodinným príslušníkom v prípade tragickej udalosti.

Často sa však stáva, že ľudia chcú aj pri tých najľahších poraneniach zo životnej poistky doslova zarobiť. Je to však absolútne pokrivené vnímanie toho, na čo poistenie slúži, nakoľko pripoistením takýchto ľahkých úrazov sa platba za ich životné poistenie zbytočne navýši.

Ďalším názorom na poistenie je, že poistkou sa realizuje príprava na dôchodok alebo sporenie deťom, čo je však v tomto prípade neefektívne. Všetky produkty sa dajú nastaviť tak, aby slúžili  na potrebné krytie rizík. Aj samotné poisťovne pochopili dopyt po transparentných formách poistenia, kde všetky prostriedky uhradené na poistné naozaj skončia.

Aké životné poistenie možno uzavrieť?

Pre každého je vhodný iný typ životného poistenia:

1.Rizikové životné poistenie

– je poistenie pre prípad smrti bez sporenia, pričom celá platba poistného slúži výlučne na krytie rizika a nič z nej už neputuje na kapitálový alebo investičný účet.

Poisťovňa z neho vypláca plnenie len vtedy, ak sa udeje poistná udalosť – smrť, choroba, úraz. „Dožitie sa“ ako také, nie je poistnou udalosťou a aj preto je platba za takúto rizikovú poistku ľahšia a transparentnejšia.

Tento typ poistenia je vhodný pre poisteného, ktorý sa chce poistiť na vysoké sumy za primerané peniaze, napr. z dôvodu zabezpečenia úveru – variant s klesajúcou poistnou sumou v prípade smrti (poistné krytie z roka na rok klesá s klesajúcou dlžobou).

2.Kapitálové životné poistenie

 je „sporenie prostredníctvom poistky“ so zaručenou úrokovou sadzbou, ktorou sa úročí poistná rezerva a nazýva sa technická úroková miera. Výška technickej úrokovej sadzby sa nemení počas celej poistnej doby. Kapitálové životné poistenie má tieto základné varianty:
Kapitálové poistenie pre prípad dožitia obsahuje len sporenie a v prípade smrti bude vyplatené len doteraz zaplatené poistné;
Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia – poistnou udalosťou je smrť poisteného alebo dožitie konca poistnej doby (zmiešané životné poistenie);
Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia obsahuje okrem krytia smrti poisteného aj možnosť výplaty poistnej sumy rozdelených do niekoľkých častí pri dožití dohodnutých rokov od začiatku poistenia. Používa sa tiež na financovanie bývania pri zaistení a postupnom splácaní hypotéky.

3.Investičné životné poistenie                                                                                                                                                      -kombinuje poistenie s investíciami do podielových fondov. Poistník nakupuje tzv. podielové jednotky dohodnutých podielových fondov, pričom poistenie pre prípad smrti môže alebo nemusí byť priamo zakalkulované v poistnom. Poistený si sám zvolí investičnú stratégiu, môže realizovať mimoriadne vklady, prípadne čiastočné odkupy podielových jednotiek.

Poistenie získava na významne aj v prípade, že si chcete zobrať hypotéku, podnikateľský úver alebo podobný produkt s dlhou dobou splácania. Pretože práve to sú situácie kedy by každá závažná zdravotná komplikácia mohla ohroziť finančnú stabilitu vás alebo vašej rodiny. Ďalším faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy, je samotný vek-  čím neskôr sa človek poistí, tým viac ho životné poistenie bude stáť. V extrémnych prípadoch sa dokonca môže stať nepoistiteľným, a preto je dobré uzavrieť životné poistenie čo najskôr.

Zdravie a život sú nevyčísliteľné záležitosti no osud vie karty zamiešať rôzne. So životným poistením máte aspoň žolíka v rukách a malo by vám pomôcť preklenúť nepríjemné životné fázy aspoň po tej finančnej stránke.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top