Blog

Poistenie zodpovednosti za škodu

Zákon hovorí, že každý zodpovedá za škodu, ktorú zavinil porušením právnej povinnosti. Škodu môže spôsobiť pri svojej činnosti fyzická osoba – občan alebo právnická osoba (firma, úrad, organizácia).  Každý je povinný sa správať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku a na prírode. Ak sa tak nespráva a škoda vznikne, porušuje zákon, a teda je za škodu zodpovedný a je povinný ju nahradiť.

Väčšina ľudí si myslí, že zodpovední sú len za takú škodu, ktorú priamo zavinili, keď sa nejako o ňu pričinili svojou nepozornosťou alebo porušením pravidiel, či nešťastnou náhodou.  V závislosti toho, kto škodu spôsobí, rozlišujeme subjektívnu a objektívnu zodpovednosť.

Subjektívna zodpovednosť za škodu – Zavinené škody–  Ak občan alebo podnik  škodu zaviní porušením právnych povinností, t. j. následkom chyby, omylu, nešikovnosti, nepozornosti, nedbalosti a pod. Napr. vodič poruší dopravné predpisy – prejde križovatku na červenú a narazí do iného vozidla, ktoré malo prednosť. Je nepochybné, že vodič škodu zavinil a je za ňu zodpovedný.

Objektívna zodpovednosť za škodu -nezavinené škody – V prípade,  kedy občan alebo podnik  svojím konaním škodu priamo nezavinil, ani neporušil žiadny právny predpis, napriek tomu za škodu zodpovedá z dôvodu prevádzkovania, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti, prevádzkou živnosti, dopravného prostriedku a podobne – ide najmä o prípady občianskym zákonníkom vymenovaných osobitných zodpovedností. Napr. na schodoch obchodného domu sa zákazník pošmykne, spadne a zlomí si nohu – zodpovedný je prevádzkovateľ obchodného domu, resp. majiteľ nehnuteľnosti, hoci žiadny predpis neporušil ani nič nezanedbal, a ani nemohol takto vzniknutej škode na zdraví zabrániť.

Ako funguje poistenie zodpovednosti za škodu?

Poistenie zodpovednosti za škodu sa týka:

 • škody na zdraví a živote
 • škody na veci
 • následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku

Toto poistenie kryje predovšetkým náhradu škody, ktorú spôsobí poistený občan alebo podnik  svojou činnosťou, prevádzkou nehnuteľnosti alebo motorového vozidla, plavidla, lietadla a inými vecami, ktoré používa (vlastnými alebo požičanými), a v prípade podniku prevádzkovaním obchodu, výroby, alebo inej živnosti, a tiež výrobkami, ktoré poistený vyrába a predáva.

Poistený, čiže škodca spôsobí neúmyselnú škodu poškodenému. Poškodený vznesie voči škodcovi písomný nárok na náhradu škody, čím vzniká škodová udalosť. Poistený oznámi škodovú udalosť svojej poisťovni. Poisťovňa škodu preskúma, a keď uzná nárok poškodeného za oprávnený, vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Platí  pravidlo, že poistné plnenie vždy dostane poškodený ako tretia osoba, nikdy nie poistený ani poistník, hoci poistník vlastní poistnú zmluvu a platí poistné.

Druhy poistenia zodpovednosti

Hoci  princíp poistenia zodpovednosti platí rovnako pre fyzické  i právnické osoby a niektoré druhy poistenia zodpovednosti sú podobné, sú poistné produkty, určené len pre občanov a iné zasa pre právnické osoby. Niektoré druhy poistenia zodpovednosti sú dokonca povinné zo zákona a z hľadiska právnej formy ich označujeme kategóriou povinné zmluvné poistenie.

Rozlišujeme tieto druhy poistenia:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľov dopravných prostriedkov
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového alebo prípojného vozidla (PZP)
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
 • Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu- Občan zodpovedá za škodu v bežnom živote pri akejkoľvek činnosti voči tretej osobe, ale aj ručí za škody v práci ako zamestnanec alebo za škody spôsobené vecami, ktoré vlastní.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti – vlastník pozemku, bytu alebo domu má objektívnu zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví spôsobené z dôvodu vlastníctva alebo držby nehnuteľnosti, ktorá sa stane tretej osobe.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi – podľa zákonníka práce môže zamestnávateľ vymáhať škodu od svojho zamestnanca až do výšky 4 mesačných hrubých platov.
 • Poistenie zodpovednosti podnikateľov- každý  podnikateľ je zodpovedný za škody voči tretím osobám a za škody spôsobené svojim zamestnancom.
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti alebo prevádzkovej zodpovednosti za škodu– kryje zodpovednosť za škodu na zdraví a živote, na majetku a ušlom zisku v areáli podniku, ale aj na celom území, pre ktoré bolo poistenie dojednané.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom – ak z dôvodu vady výrobku dôjde ku škode na zdraví alebo k vecnej škode, poisťovňa kryje tento následok, vrátane právnych nákladov.
 • Poistenie enviromentálnej zodpovednosti za škodu – kryje škody spôsobené na životnom prostredí.
 • Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu- určené pre podnikateľov – odborníkov v tzv. slobodnom povolaní a kryje najmä tzv. čisté finančné škody spôsobené zákazníkovi alebo tretej osobe. Vo väčšine prípadov profesiíí poistenie je povinné podľa osobitných zákonov.
Rozsah krytia a výška poistnej sumy pri poistení zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa v praxi dojednáva pre občanov alebo podniky (právnické osoby) metódou poistenia proti všetkým nebezpečenstvám , kedy je poistená akákoľvek škoda, ktorá sa viaže k predmetu poistenia, s výnimkou prípadov škôd z poistenia vylúčených. Výluky sú stanovené vo všeobecných poistných podmienkach.

Poisťujú sa najmä tieto zložky:

 • Škody na zdraví alebo usmrtením – náklady na liečenie, pohrebné náklady, regresy zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne a podobne;
 • Škody na majetku (vecné škody) a škody na ušlom zisku – náhrada za opravu poškodenej veci alebo odškodné za zničenú vec a následné škody ako ušlý zárobok, ušlý zisk, požičanie náhradného vozidla, atď.;
 • Náklady na vyšetrovanie poistnej udalosti a právne náklady – honoráre právnikov, znalcov, vyšetrovateľov a právne náklady v prípade oprávnených a neoprávnených nárokoch;
 • Čisté finančné škody – vznikajú bez poškodenia veci alebo škôd na zdraví chybou poisteného, používajú sa najmä v prípade profesných zodpovedností;
 • Zachraňovacie náklady – v niektorých prípadoch sa preplácajú náklady na zachraňovacie a pátracie akcie po poistnej udalosti.
Výluky pri poistení zodpovednosti za škodu

V poistení zodpovednosti sú kryté všetky škody poisteného, ktoré neúmyselne spôsobí inému, okrem prípadov výluk, vymenovaných vo všeobecných  poistných podmienkach. Sú výluky, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty poistenia zodpovednosti a iná skupina výluk, ktoré je možné po dohode zrušiť formou doložky alebo pripoistenia.

Ako stanoviť výšku poistnej sumy?

Každý zodpovedá za škodu do neobmedzenej výšky, zákon nestanovuje maximálne odškodné. Niektoré druhy zodpovednostného poistenia  však majú osobitným zákonom určené minimálne limity poistného krytia, napr. pri zodpovednosti za škody z prevádzky dopravných prostriedkov – minimálne limity pre PZP, limity pre poistenie zodpovednosti z prevádzky lietadla alebo pri profesných zodpovednostiach – advokáti, tlmočníci, znalci, atď.

Z toho dôvodu je dôležité v poistnej zmluve správne stanoviť poistnú sumu ako maximálnu hranicu poistného plnenia. Je rozumné sa zamyslieť, akú najväčšiu škodu môžem spôsobiť pri kombinácii všetkých možných nepriaznivých okolností.

 

V praxi je dôležité zvoliť si stabilnú poisťovňu na veľa rokov, a nie meniť každý rok poistiteľa, pretože poisťovne zvyknú dohodnúť  tzv. retroaktívny dátum pre vznik škody spravidla zhodný so začiatkom poistenia. Niekedy je možné tiež dohodnúť tzv. dodatočnú lehotu pre nahlasovanie škôd po skončení poistného obdobia.  V každom prípade je vhodné pri výbere správneho poistenia osloviť odborníka.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top