Blog

Kto môže využiť daňový bonus na zaplatené úroky?

Štátny príspevok na bývanie pre mladých v prípade hypoték získaných do 31.12. 2017 bol nahradený daňovým bonusom na zaplatené úroky Klienti, ktorí spĺňajú podmienky na jeho získanie, si ho môžu uplatniť prvý krát práve v tomto roku.

Daňový bonus na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokovv príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, a to od mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.  Celková  predstavuje 2000 eur.

O túto sumu si žiadateľ môže znížiť daň, ktorú má zaplatiť. Ak je celková daň nižšia ako výška daňového bonusu, rozdiel mu je vrátený buď priamo daňovým úradom, alebo prostredníctvom zamestnávateľa. Pozor, hoci má daňovník na daňový bonus nárok, nezískava ho automaticky. Musí o jeho vyplatenie požiadať. Ak tak neurobí, daňový bonus nezíska.

Požiadať o daňový bonus môže ten, kto splní určité podmienky dané štátom.

Podmienky na vyplatenie daňového bonusu:

1.)Vek:  Žiadateľ, prípadne aj spolužiadateľ musí mať v deň podania žiadosti najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov.

2.) Príjem: Hrubý príjem žiadateľa vo výške maximálne 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý predchádza roku podania žiadosti o úver.

3.) Účel úveru :Úver bol použitý na financovanie kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt alebo dom).

4.)Splatnosť hypotéky: Vzhľadom na priemernú dĺžku splatnosti hypoték v SR, ktorá presahuje 25 rokov, je splnenie tohto bodu asi najmenším problémom. Splatnosť úveru musí byť v lehote najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov.

5.)Zabezpečenie úveru: Na účel uplatnenia daňového bonuse musí byť úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a musí ho poskytnúť banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, ktorá má povolenie NBS.

 

Žiadateľ zároveň nesmie byť súčasne spolužiadateľom na inej zmluve o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje daňový bonus. Pri manželoch platí, že výhodu si môže uplatniť iba jeden z nich, no zároveň obaja musia splniť podmienku veku a príjmu.

Ďalšou podmienkou na vyplatenie daňového bonusu je predloženie potvrdenia o výške zaplatených úrokov. To vydáva banka, ktorá poskytla hypotéku. Má na to 30 kalendárnych dní. V závislosti od ponuky služieb jednotlivých bánk ho môže poslať poštou, alebo ho vydá klientovi osobne na svojej pobočke. Vzhľadom na čas, ktorý má banka na vybavenie, sa neodporúča nechávať si podanie žiadosti o vystavenie tohto dokladu na poslednú chvíľu.

 

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top