Blog

Hypotéka pre podnikateľov a živnostníkov.

Vybavenie hypotéky pre živnostníkov a podnikateľov môže byť pomerne náročnou úlohou., nakoľko banky  majú na takýchto klientov  prísnejšie nároky  ako na ľudí v zamestnaneckom pomere.  Základnými kritériami sú dokladovanie príjmu podnikateľa a doba pôsobenia daného podnikania.

Na to, aby podnikateľ mohol požiadať o hypotéku, vo väčšine prípadov je potrebné, aby mal uzatvorené minimálne dve účtovné obdobia, prípadne aspoň jedno, ktoré je dlhšie ako 6 mesiacov. 

Ďalej, pri žiadaní o hypotéku v prvom rade banku zaujíma forma zabezpečenia úveru, čiže založenie nehnuteľnosti v prospech banky. Ak podnikateľ nebude schopný splácať úver, banka toto záložné právo využije na uspokojenie dlhu zo strany podnikateľa alebo živnostníka.

Pri hodnotení zabezpečovanej nehnuteľnosti banka postupuje pri všetkých klientoch rovnako. Taktiež sa zohľadňujú ostatné kritériá, akými sú: vek klienta, jeho rodinný stav, počet detí a ich vek, výška pravidelných mesačných výdavkov, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, typ bývania, či existencia iného úverového záväzku.

Dokladovanie príjmu z podnikania

Pri posudzovaní bonity existujú dve základné podmienky, ktoré musia podnikatelia a živnostníci pri žiadosti o hypotéku splniť. Jednou je nutnosť vedieť vydokladovať svoj príjem z podnikania a druhou je dostatočne dlhá doba podnikania. Banky však posudzujú príjem a dobu podnikania niekoľkými spôsobmi.

Výpočet banky vychádza v prvom rade z daňového priznania alebo z určitého percenta celkového obratu (tržby) podnikania. Vo všeobecnosti teda posudzujú percento z tržieb alebo hospodárske výsledky. Výpočet sa často líši aj v závislosti od toho, či ide o príjem z vlastnej s.r.o., prenájmu nehnuteľnosti, klasického živnostenského oprávnenia, príjem členov vybraných komôr (advokáti, lekári, psychológov, atď.), prípadne príjem z provízie finančných sprostredkovateľov. V prípade s.r.o. banky tiež rozlišujú dva typy žiadateľov. – či sú to majitelia s.r.o. firiem, ktorí si vyplácajú mzdu alebo majitelia s.r.o., ktorí majú príjem iba vo forme podielu zo zisku.

Hospodársky výsledok podnikania

Jednou možnosťou posudzovania príjmu je skúmanie hospodárskeho výsledku podnikania, kedy banka vychádza z predloženého daňového priznania a príjem sa počíta podľa vopred stanovených vzorcov, resp. základ dane – zaplatená daň/ 12. Z tohto výsledku sa ešte odpočíta suma životného minima na výdavky žiadateľa, splátky existujúcich úverov a výsledok by nemal byť menší ako výška splátky požadovanej hypotéky.

Problém môže nastať vtedy, ak si podnikatelia či živnostníci optimalizujú daňové priznanie, respektíve si znižujú základ dane, čo môže spôsobiť nedostatočnú hodnotu príjmu. Problém môže byť  aj vtedy, keď  banke vyjde záporný hospodársky výsledok. V takom prípade nemusí akceptovať ani možnosť dokladovania príjmu tržbami z podnikania.

Ak banke ani jeden zo spôsobov posudzovania príjmu nebude stačiť na schválenie hypotéky, jedinou možnosťou je vstúpiť do zamestnaneckého pomeru.

Percento z tržby

V tomto prípadne banka posudzuje ako príjem žiadateľa určité percentá z obratu, respektíve z tržieb podnikania. Toto percento z tržby sa ešte vydelí číslom dvanásť. V prípade príjmu, ktorý je vo forme podielu zo zisku banka berie do úvahy výšku vyplateného podielu a vydelí ju číslom 12.

Z výsledku sa ešte odpočíta suma životného minima na výdavky žiadateľa, splátky existujúcich úverov a výsledok by nemal byť menší ako výška splátky požadovanej hypotéky. Ak ide o jednoosobovú s.r.o., banka môže brať do úvahy aj príjem, ktorý vypočíta percentom z obratu. Každá banka má nastavenú inú výšku akceptovaného percenta z tržieb.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top