Blog

Chystáte sa na dovolenku? Nezabudnite na cestovné poistenie

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Pred vycestovaním do zahraničia je vždy potrebné myslieť na kvalitné cestovné poistenie, ktoré vás má uchrániť pred následkami rôznych udalostí, ktoré môžu počas dovolenky nastať.

Pri náhlom ochorení alebo úraze v zahraničí je pravdepodobné, že aj najbežnejšia choroba alebo zranenie znamenajú výdavok, ktorý je vo väčšine prípadov potrebné zaplatiť na mieste. Bez cestovného poistenia by ste tieto náklady museli hradiť z vlastných prostriedkov. Po návrate domov Vám  zdravotná poisťovňa preplatí len náklady do výšky, ktorá je stanovená pre liečenie daného ochorenia či zranenia na Slovensku. Cestovné poistenie garantuje preplatenie všetkých základných zdravotných a liečebných úkonov pri pobyte v zahraničí.

Základom cestovného poistenia je preplatenie liečebných nákladov v zahraničí (akútne ochorenia alebo úrazy) a prevoz imobilného pacienta alebo telesných pozostatkov na Slovensko. Okrem toho by cestovné poistenie malo zahŕňať trvalé následky úrazu, smrť úrazom, poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu, či napr. cestu za dieťaťom alebo blízkym a pobyt v prípade jeho hospitalizácie. Pri vycestovaní  do zahraničia je potrebné zvážiť, aké aktivity tam plánujete vykonávať a podľa toho treba zvoliť riziká, ktoré chcete mať pokryté.

K poisteniu liečebných nákladov si možno zvoliť viaceré pripoistenia. Ide napríklad o úrazové poistenie, škodu na batožine, meškanie batožiny, meškanie odletu, nepojazdné vozidlo, poistenie storna zájazdu.

Európsky preukaz poistenca pri pobyte v zahraničí nemusí pokryť všetky náklady.

Jeho platnosť je len v krajinách EÚ, v Srbsku, Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Macedónsku a na Islande

Výhody:

• krytia nákladov na zdravotnú starostlivosť len vo vybraných zariadeniach
• krytia úkonov, ktoré sú spojené s akútnym ochorením a stavom ohrozujúcim život

Nevýhody:

• nekryje plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad pôrod, operácia, ošetrenie
• nekryje náklady na transport, ako napríklad  prevoz pacienta alebo pozostatkov späť na Slovensko, transport a ubytovanie pre rodiča, ak je dieťa v zahraničí hospitalizované

Limity poistného plnenia

Cestovné poistenie si môžete vyberať nielen podľa ceny, ale aj podľa výšky poistnej sumy, ktorá ohraničuje limit maximálneho odškodnenia v prípade vzniknutých liečebných nákladov.

Ak má poisťovňa v ktorej ste uzatvorili cestovné poistenie limit na plnenie z poistenia liečebných nákladov 100 000 €, tak pri ceste v rámci Európy vám tento limit bude postačovať. Ak však cestujete do krajiny, v ktorej je zdravotná starostlivosť oveľa drahšia, tak tento limit postačovať nemusí.

Cena poistenia

Výška poistného za cestovné poistenie sa líšia medzi poisťovňami ale aj v rámci jednej poisťovne.

Faktory, ktoré ovplyvňujú výšku cestovného poistenia:

 • dĺžka pobytu v zahraničí- počet dní cesty
 • o aký typ cesty ide, či o turistickú alebo pracovnú
 • vek poisteného
 • kategória poisteného (deti, dospelí, seniori)
 • krajina pobytu,  napr. Európa alebo svet
 • aké športové aktivity bude poistený vykonávať
 • druh pripoistenia

Výluky z cestovného poistenia

Pri niektorých rizikách sa uvádzajú výluky, kedy poisťovňa nevyplatí poistné plnenie vôbec, alebo ho môže krátiť.  Poistná udalosť musí byť náhodná, neočakávaná udalosť.

Medzi tieto výluky patria:

 • alkohol, kedy  poisťovňa môže krátiť plnenie alebo neplniť vôbec
 • chronické ochorenia
 • tehotenstvo, pôrod a rizikové tehotenstvo,
 • stomatologické zákroky
 • terorizmus
 • rizikové aktivity a šport

Ľudia, ktorí sa chystajú vykonávať rizikové športy, sa musia zvyčajne pripoistiť. Ide napríklad o rafting, zjazd na bicykli, zoskok padákom či let na rogale. Bežné športy, ako je plávanie, potápanie či zimné športy, bývajú bez príplatku.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

V prípade, že sa klientovi počas pobytu v zahraničí niečo stane, alebo potrebuje poradiť, každá poisťovňa má k dispozícií asistenčnú službu, ktorá je dostupná 24 hodín denne.  Ak nastane poistná udalosť, alebo potrebujete inú pomoc poisťovne, je  potrebné mať kontakt na asistenčnú službu uložený v telefóne pre každý prípad.

Každú poistnú udalosť je poistený povinný následne nahlásiť po návrate domov príslušnej poisťovni. Poisťovňa má nárok  vyžiadať si  potrebné doklady ako zdravotná dokumentácia, policajná správa a iné. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných dokumentov , pracovník poisťovne – likvidátor poistnej udalosti overí, či má všetky potrebné doklady, ktoré  preukazujú vznik poistnej udalosti. Ak sú doklady v poriadku, je poistné plnenie od poisťovne vyplatené poistenému v priebehu niekoľkých dní.

Cestovné poistenie môžete uzatvoriť na pobočkách poisťovní, cez internet alebo telefonicky, či prostredníctvom finančného sprostredkovateľa. Na uzatvorenie poistenia postačí vedieť dátum odchodu a návratu, rodné číslo a adresu trvalého bydliska. Potom si už len vybrať balíček cestovného poistenia, ktorý vám najviac vyhovuje.

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top