Blog

Ochráňte si majetok poistením domácnosti.

Dôležitým pilierom ochrany vášho majetku je poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. Mnoho krát je však využívané nedostatočne a dochádza k podpoisteniu, čo môže byť v prípade vzniku poistnej udalosti nepríjemným prekvapením.

Poistenie nehnuteľnosti neznamená automaticky aj poistenie domácnosti. V prípade, že vznikne škoda na zariadení domácnosti, napríklad elektrickým skratom, prasknutím potrubia, poistenie nehnuteľnosti nestačí.                                      Odborníci na poistenie odporúčajú poistiť si okrem nehnuteľnosti aj domácnosť komplexne, aby bola zabezpečená maximálna ochrana v prípade vzniku poistnej udalosti. Základné poistenia zahŕňajú komplexné živelné riziká, lúpeže, krádeže, vandalizmus atď.                                                                                                                                                                 Poistenie je možné rozšíriť aj o navýšenie limitu zodpovednosti za škodu spôsobenú príslušníkmi domácnosti, krytie škôd spôsobených spodnou vodou či poistenie zodpovednosti za škody spôsobené psom. Základom je vedieť, že poistenie nehnuteľnosti kryje škody na objekte a poistenie domácnosti na jeho vybavení.

Prehodnocovanie poistky                                                                                                                                                                  Základom funkčného poistenia domácnosti  je predovšetkým správne nastavená  poistná výška, ktorá pokryje všetky škody. Ceny nehnuteľností neustále rastú a zvyšuje sa aj hodnota vybavenia. Preto sa odporúča  poistnú zmluvu a nastavenie podmienok minimálne raz ročne skontrolovať, aby v prípade poistnej udalosti poistné plnenie zodpovedalo skutočnej hodnote vecí.

Nielen pri starších zmluvách hrozí riziko takzvaného podpoistenia. Nastávajú aj situácie, kedy je výška poistnej sumy výrazne nižšia ako reálna hodnota nehnuteľnosti alebo vecí v domácnosti. Ak je vaša poistná suma napríklad o polovicu nižšia ako reálna hodnota, poisťovňa v prípade škody môže znížiť poistné plnenie až o 50 %.  Preto až nastavenie poistnej sumy na reálnu hodnotu samotnej stavby aj vybavenia robí z poistky skutočné zabezpečenie.

Špecifické poistenie rekreačných oblastí                                                                                                                                  Poistenie majetku, ktorý  využívate na rekreačné účely si vyžaduje niekoľko špecifík.                                                                  Ak ide napríklad o rekreačnú chatu, je potrebné vykonať obhliadku predmetnej nehnuteľnosti a skontrolovať jej udržiavanosť a technický stav. Je tiež dôležité, v akej vzdialenosti  sa nachádzajú najbližšie obývané objekty, vzdialenosť hasičského zboru, vzdialenosť od  vodných tokov, ale aj to, z akého materiálu je chata postavená.  Poisťovňa však v prípade chalupy nemusí do poistenia zahrnúť drahší majetok, akým sú šperky či obrazy.

V prípade, ak sa klient rozhodne poistiť nielen nehnuteľnosť, ale aj vybavenie prostredníctvom poistenia domácnosti, tak sa veľká pozornosť upriamuje na spôsob zabezpečenia proti odcudzeniu. Môžu byť vyžadované  napríklad lepšie zabezpečovacie systémy, ochrana presklených častí, ale aj prítomnosť elektronickej ochrany v závislosti od výšky poistnej sumy.  V niektorých poisťovniach je podmienkou, že rekreačná budova musí byť obývaná aspoň 270 dní v roku a nesmie byť schátraná. Je preto dôležité dobre poznať podmienky poistenia. Zároveň môže poisťovňa odmietnuť poistenie objektu v rizikovej rekreačnej oblasti, v ktorej mala nehnuteľnosť  už viac poistných udalostí.

Poistenie domova kryje aj nehody v iných priestoroch                                                                                                                 Ak má klient kvalitné poistenie domácnosti , môžu byť kryté aj škody, ktoré spôsobí napríklad na dovolenke v zahraničí. V praxi to znamená, že ak si poistený klient zabezpečí ubytovanie v hoteli alebo prenajme byt a v prenajatom priestore spôsobí škodu, môže byť uhradená z jeho poistky. Dôležité je preto venovať pozornosť aj položke „poistenie zodpovednosti“, a tiež tomu, či konkrétne poistenie kryje škody spôsobené v prenajatej nehnuteľnosti.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje aj na veci vo vlastníctve poisteného a ostatných príslušníkov domácnosti a na veci, ktoré poistený prevzal od inej fyzickej alebo právnickej osoby.  Zahŕňa však iba veci, ktoré sú zapožičané alebo prenajaté na základe písomnej zmluvy alebo písomného oprávnenia. Poistenie by teda mohlo pokrývať  aj krádež firemných telefónov či počítačov.

Poistenie športového náradia v rámci domácnosti                                                                                                           Poistenie bývania môže byť nápomocné aj v prípade krádeže športového náradia. To taktiež spadá do tohto poistenia, či už ide o korčule, bicykle alebo kolobežky.

Poisťovne  však pri odškodnení rozlišujú, či bolo náradie odcudzené  priamo z bytu či domu, alebo z pivníc či garáží, ktoré sa nachádzajú mimo priestoru domácnosti. Ak bolo náradie ukradnuté z priestorov bytu či domu, zvyčajne uhrádzajú maximálnu výšku poisteného krytia podľa poistnej sumy. V mimobytových priestoroch môže prísť ku kráteniu poistného plnenia. Aj tu však platí, že poistné je možné vyplatiť iba v prípade, že športové náradie bolo preukázateľne odcudzené po prekonávaní prekážky, teda vhodne zabezpečené.

Pamätajte, že až po dôkladnom preštudovaní poistnej zmluvy môžete mať istotu, že  vaša domácnosť je dostatočne chránená!

Michal Matlák

Špecialista na financie

S čím Vám môžem pomôcť?

Scroll to Top
Scroll to Top